A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEBUDOWA DROGI UL. KLIMCZOKA W SOŁECTWIE BYSTRA

NA TERENIE GMINY WILKOWICE

BENEFICJENT: GMINA WILKOWICE

 

Projekt pn.  „Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice” został zrealizowany przez Gminę Wilkowice w ramach Priorytetu VII „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2014, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL-07.01.02-00-062/15-00

 

Wartość całkowita projektu: 6.823.677,68 PLN

Wartość dofinansowania (65,67 %): 4.060.167,95 PLN

 

Projekt został zrealizowany w czterech etapach.  Realizację robót budowlanych rozpoczęto 01.12.2009 r., 
a zakończono  29.05.2015 r.  

 

Etap I zadania obejmował:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 0,369 km

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na długości 0,195 km

- przebudowę drogi na długości 0,5200 km

- budowę chodników o długości 0,137 km

- przebudowę chodników na długości 0,570 km

 

Etap II zadania obejmował:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 0,612 km

- przebudowę drogi na długości 0,6400 km

- budowę chodników o długości 0,746 km

- przebudowę chodników na długości 0,203 km

- przebudowę skrzyżowań w liczbie 1 szt.

 

Etap III zadania obejmował:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 0,485 km

- przebudowę drogi na długości 0,4750 km

- budowę chodników o długości 0,475 km

 

Etap IV zadania obejmował:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 0,658 km

- przebudowę drogi na długości 0,6183 km

- budowę chodników o długości 0,447 km

- przebudowę chodników na długości 0,141 km

- przebudowę skrzyżowań w liczbie 1 szt.

- przebudowę punktów świetlnych w liczbie 3 szt.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Obrazek 0 z 0