A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
 
Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolniczej w miejscowości Wilkowice” zrealizowany został przez gminę Wilkowice w ramach Priorytetu VII „Transport” , Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.02-00-110/09-02.
W trakcie realizacji projektu na odcinku drogi dokonano zmiany nazwy ulicy na ulicę Eugeniusza Kwiatkowskiego. W związku z powyższym dokonano zmiany nazwy projektu na „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolniczej i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w miejscowości Wilkowice”.

W/w projekt dotyczył kompleksowej przebudowy drogi gminnej ul. Rolniczej w Wilkowicach. Początek zrealizowanego odcinka drogi ma miejsce na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Wilkowicką (dawna Woprowską), a koniec zlokalizowany jest na krawędzi pasa drogowego drogi krajowej nr 69 ul. Żywiecka relacji Bielsko-Biała - Żywiec. Całkowita długość przebudowywanej drogi wyniosła 1.548,86 mb. Droga ul. Rolnicza była realizowana w dwóch odcinków tj. odcinek I w km 0 +000 - 0+661,53 oraz odcinek II w km 0+829,27 - 1 + 716,6. W km 0 +744,01 droga gminna z uwagi na kolizję z drogą ekspresową S 69 została powiązana obiektem mostowym. Całkowita długość drogi wraz z wiaduktem nad projektowaną drogą ekspresową S 69 wynosi 1.716,60 mb. Przedmiotowy wiadukt stanowi przedmiot odrębnego przedsięwzięcia realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
Wykonawcą drogi była firma Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Nad Bytomką 1. Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie od 24.01.2011r. do 15.12.2012r.
W ramach przebudowy drogi gminnej ul. Rolniczej w Wilkowicach wykonane zostały następujące roboty:
- przebudowano drogę gminną na długości 1.548,86 mb w tym na odcinkach w km 0+000 - 0+560 i 0+891 - 1+716,6 droga składa się z jezdni o szerokości 600 cm i jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego szerokości 250 cm, zaś na odcinkach w km 0+560 - 0+661,53 i 0+829,27 - 0+891 droga składa się z jezdni o szerokości 600 cm, jednostronnego chodnika o szerokości 200 cm oraz ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 250 cm. Konstrukcja drogi jest pięciowarstwowa i składa się z 3 warstw podbudowy i dwóch warstw jezdnych. Droga zaprojektowana została na ruch KR 4, co odpowiada nośności 100 kN/oś;
- wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1,3165 km;
- wybudowano chodniki o łącznej długości 0,16326 km,
- wybudowano ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 1,53886 km,
- wybudowano nowe punkty oświetleniowe w ilości 35 szt.
i przebudowano istniejące punkty świetlne w ilości 5 szt.,
- przebudowano przejazd kolejowy,
- wybudowano przepusty ramowe /pierwszy - 3,5*1,5/m/ w km 1+0,29,6; drugi 2,0*1,7 /m/ w km 1+465,51
- wybudowano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego /oznakowanie poziome i pionowe/

Nadzór nad realizacją w/w robót budowlanych sprawowała firma Zdzisław Rakszawski i Synowie S.C. z siedzibą w Bystrej przy ul. Bliskiej 11.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rposlaskie.pl.

 
 
Galeria zdjęć
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            /2011-05-21 TERESA/
 
 Realizacja przebudowy drogi gminnej ul. Rolnicza w Wilkowicach realizowana jest na IV odcinkach.
W ramach przebudowy były  dotychczas  wykonywane następujące roboty:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla odcinka I,II,III,
- roboty ziemne dla odcinka I,II,III,
- roboty odwodnieniowe dla odcinka I,II,III,
- roboty związane z podbudową dla odcinka I,II,III,
- roboty związane z budową  nawierzchni  dla odcinka I,II,
- roboty związane z budową elementów ulic  dla odcinka I, II, III,
- roboty związane z przebudową przepustów ramowych na odcinku II i III,
- roboty związane z przebudową linii energetycznych.
 
 
 podbudowa odc.II_01
 
 krawężniki odc.I_02
 
 kruszywo odc.I_03
 
 kruszywo odc.I_05
 
 przepust I_02
 
 wiążąca odc.I_04
 
 Zdjęcie7
 
 Zdjęcie 8
 Zdjęcie 9
                                                                                 /2011-12-19 TERESA/
 Dalszy postęp prac 22.05.2012r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              /2012-05-22 TERESA/

 

 

 

 

Obrazek 0 z 0