A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Projekt  „REWITALIZACJA PRZESTRZENI NADBRZEŻNEJ POTOKU BIAŁKA W BYSTREJ”

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla Działania 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, dla Poddziałania 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kwota wydatków całkowitych: 4.608.594,54 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.477.741,98 zł
Kwota dofinansowania: 3.806.080,68 zł

Termin realizacji: od 12.09.2018 – 31.12.2021

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Wilkowice oraz podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez stworzenie zrównoważonego wykorzystania walorów przyrodniczych oraz rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego w zgodzie z przyrodą.

Projekt dotyczy kompleksowej ochrony bioróżnorodności w Gminie Wilkowice, poprzez realizację 6 powiązanych ze sobą zadań:
1.    Opracowanie dokumentacji technicznej projektu.
2.    Rozbiórka, przeniesienie i odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w jego pierwotnej formie z przeznaczeniem na Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej.
3.    Aranżacja i wyposażenie wnętrza oraz zagospodarowanie terenu Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz sezonowego centrum edukacji ekologicznej przy trasie edukacyjno-dydaktycznej.
4.    wyznaczenie i modernizacja pieszej trasy edukacyjno-dydaktycznej poprzez oznakowanie i remont nawierzchni mineralnych oraz budowa kładki dla pieszych na potoku Białka.
5.    Działania przyrodnicze w projekcie - wykonanie i montaż tablic edukacyjnych na trasie dydaktyczno-przyrodniczej, usuwanie dzikich wysypisk śmieci z ekosystemów łęgowych, eliminacja inwazyjnych roślin obcego pochodzenia z płatów roślinności nadrzecznej, montaż budek lęgowych dla pluszcza, stworzenie kompozycji roślin rodzimych, uporządkowanie terenu.
6.    Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej.

Obrazek 0 z 0