A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej Gminy, chciałbym przedstawić informację z zakresu dotychczasowych działań związanych z prowadzonym postępowaniem, zmierzającym do wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 - rejon  A, B, C, G, H, K, L”.

Kiedy z początkiem lutego 2017 roku ogłaszaliśmy przetarg nieograniczony, zakładaliśmy, że już w marcu bieżącego roku zostaną złożone oferty na wykonanie zadania. Niestety, ze względu na liczne zapytania od oferentów i konieczność konsultowania odpowiedzi z projektantami zmuszeni byliśmy do przedłużenia postępowania o ponad miesiąc, aby zapewnić firmom składającym oferty odpowiedni czas na ustosunkowanie się do odpowiedzi udzielonych na zapytania w prowadzonym postępowaniu. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z wymogami procedury unijnej.

Gdy w końcu, w kwietniu br. udało się zamknąć etap przyjmowania ofert (oferty złożyło siedem firm budowlanych, w tym sześć polskich i jedna z Republiki Czeskiej) okazało się, że wszystkie są o wartości niższej o ponad 30 % od założonego przez projektantów kosztorysu inwestorskiego.

Proces analizy i oceny ofert okazał się bardzo żmudny i skomplikowany. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo zamówień publicznych byliśmy zobowiązani do występowania do każdego z oferentów z wezwaniem do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Niestety składane przez oferentów wyjaśnienia nie udzielały jednoznacznych odpowiedzi, i na ich podstawie nie mogliśmy dokonać ostatecznej oceny ofert.

W czerwcu br. po raz kolejny byliśmy zmuszeni do wydłużenia terminu postępowania – związania ofertą o dalsze 60 dni, tj. do dnia 17 sierpnia 2017 roku. Wzywaliśmy wykonawców do złożenia kolejnych wyjaśnień zarówno w kwestii ceny jak i kosztorysów ofertowych. W lipcu br. dokonaliśmy szczegółowej oceny ofert, w wyniku której podjęliśmy decyzje o odrzuceniu 6 ofert, z uwagi na nieprawidłowości i nieścisłości w nich zawarte.

Pozostała 1 oferta, która podlega dalszej ocenie, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Jednakże, w dniu 2 sierpnia wpłynęło do  Urzędu Gminy odwołanie jednej z firm odrzuconych w postępowaniu. Obecnie czekamy na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej o wyznaczeniu terminu rozprawy, na której zostanie rozpatrzone odwołanie. Ten termin powinniśmy poznać w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jak będzie znany wyrok KIO, przekażemy więcej informacji odnośnie dalszych czynności proceduralnych, w tym możliwego terminu podpisania umowy na roboty budowlane.

 

Wójt Gminy Wilkowice

   Mieczysław Rączka

Obrazek 0 z 0