A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, obejmuje budowę sieci kanalizacji

sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice – w sołectwach: Bystra, Meszna oraz Wilkowice, w wyodrębnionych 17 obszarach. Ze względów organizacyjno-finansowych Projekt został podzielony na trzy etapy.

Informujemy, że w ramach realizowanego Projektu ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dwa postępowania przetargowe:

• 6 lutego 2017 r. na wykonawcę robót budowlanych Etapu 1 (z terminem składania ofert do 20 kwietnia 2017 r.),

• 3 kwietnia 2017 r. na wybór Inżyniera Projektu, który będzie sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją całego Projektu (z terminem składania ofert do 16 maja 2017 r.).

W dniu 20 kwietnia bieżącego roku dokonano w Urzędzie Gminy w Wilkowicach otwarcia ofert na wykonawcę 1 Etapu budowy sieci kanalizacyjnej. Oferty złożyło siedem firm budowlanych, w tym sześć polskich i jedna z Republiki Czeskiej. Obecnie wszystkie oferty podlegają szczegółowej ocenie i badaniu. Ocenę przeprowadza Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wilkowice. O terminie podpisania umowy z wykonawcą oraz terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wójt Gminy będzie informował na bieżąco Mieszkańców, poprzez ogłoszenia zamieszczane na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl (zakładka KANALIZACJA POIiŚ) oraz na łamach miesięcznika Głos Gminy Wilkowice.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych planujemy zorganizować wspólnie z wyłonionym wykonawcą, zebranie wiejskie z udziałem zainteresowanych Mieszkańców, na którym poinformujemy szczegółowo o zakresie, zasadach i sposobie realizacji robót oraz przedstawimy harmonogram prac budowlanych. Urząd Gminy w Wilkowicach planuje ogłosić przetargi na pozostałe dwa etapy realizacji kanalizacji jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Projektu zostały przekazane podczas zebrań wiejskich odbywających się w każdym sołectwie w miesiącu kwietniu 2017 r.

Obrazek 0 z 0