A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Wymień stary węglowy na nowy gazowy - nabór wniosków


Termin składania wniosków :
do 21 lutego 2020 r. do godz.13:30.

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Gminy  http://www.wilkowice.pl/p/piece

Szanowni Mieszkańcy!
Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że  28 sierpnia br., Rada Gminy Wilkowice podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilkowice na lata 2019-2023. Kolejnym etapem było wspólne wypracowanie zasad udzielania dotacji celowej Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla mieszkańców gminy. 30 października 2019 r., podjęto Uchwałę w sprawie uchwalenia zasad dotacji celowej przez Radę Gminy. Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania zadań określonych w Programie określa Regulamin. Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z jego treścią.
Regulaminem udzielania dotacji, znajduje się na stronie urzędu www.wilkowice.pl/p/smog
Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wilkowice na lata 2019-2023 jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wytwarzanych przez indywidualne domowe kotłownie oraz ograniczenie możliwości spalania w nich odpadów, w budynkach będących własnością Inwestorów na terenie gminy Wilkowice.
Wdrażanie programu realizowane będzie etapowo z uwzględnieniem zakładanych limitów ilościowych. W ramach etapu pierwszego wdrażania Programu, który obejmuje rok 2020, ustala się limit wymiany istniejących źródeł ciepła w 50 budynkach.
Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowe ogrzewanie gazowe.
Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana.
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tys. złotych.

Aby móc otrzymać dofinansowanie należy wraz z Wnioskiem złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty dostępne w zakładce EKOLOGIA/WYMIANA PIECÓW.

Dotacja zostanie wypłacona  po zrealizowaniu inwestycji.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista rankingowa Inwestycji. Lista rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność wpływu do Gminy.
Miejsce na Liście rankingowej lub Liście rezerwowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.
Wniosek, który będzie wymagał uzupełnienia, a tym samym będzie niekompletny, należy uzupełnić w terminie 14 dni od złożenia, w przeciwnym razie nie zostanie umieszczony na liście rankingowej.
Operator Programu, na podstawie złożonego Wniosku, dokonuje Weryfikacji, której wynikiem jest sporządzony protokół.
Wnioski w wersji papierowej należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wilkowice w godzinach pracy urzędu.

Wszelkich informacji w sprawie Programu udzielają pracownicy Referatu Inwestycji  pok. 306. Operatorem Programu jest Pani  Małgorzata Dzimierska tel. 33/499-00-77 wew. 122. lub 306.
 
Wniosek o udzielenie dotacji oraz pozostałe niezbędne oświadczenia i załączniki dostępne są do pobrania na stronie www.wilkowice.pl/p/smog oraz w pokoju nr 306 w Urzędzie Gminy Wilkowice.

Termin składania wniosków: do 21 lutego 2020 r. do godz.13:30.
    
Lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do skorzystania z Programu oraz otrzymają dofinansowanie na wymianę kotła, zostanie ogłoszona 28 lutego 2020 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Obrazek 0 z 0