A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

W dniu 7 marca 2018 r. w Gminie Wilkowice została podpisana umowa na pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji”

Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Aleksandry Kastelik, ze strony Wykonawcy: Pan Paweł Nejfeld, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Ekspertyz Środowiskowych „DENDRUS” z siedzibą w Żywcu.

 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego nad realizacją inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice
w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, w zakresie wypełniania przez Wykonawców Robót warunków decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, przepisów prawa dot. Ochrony środowiska.
Całkowita kwota podpisanej umowy to 73,800 zł.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
- prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad robotami, które ze względu na charakter inwestycji powodują powstanie sztucznych pułapek dla zwierząt,
-ustalenie lokalizacji koniecznych płotków tymczasowych i innych zabezpieczeń,
-wydanie zaleceń dotyczących prac związanych z terenami zieleni tj. wycinka drzew
i krzewów,
-zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz nasadzenia kompensacyjne,
-kontrole prac w szczególności pod kątem ich realizacji w wyznaczonych terminach
oraz potwierdzenie, przed rozpoczęciem wycinki, braku występowania lęgów ptaków, nietoperzy  innych gatunków chronionych,
-wskazywanie działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym,
-w razie konieczności prowadzenie nadzoru nad przenoszeniem gatunków chronionych.

Obrazek 0 z 0