A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Informacja o przetwarzaniu wizerunku na sesjach

Rady Gminy Wilkowice

 

Informujemy, że w związku z art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz art. 20 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, sesje Rady Gminy transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym informujemy, że biorąc udział w obradach Rady Gminy Państwa wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych(art. 81 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy).

 

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych samodzielnie przez uczestników obrad odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

Jednocześnie prosimy o nie używanie danych osobowych osób fizycznych w czasie sesji Rady Gminy chyba, że jest to konieczne, a także aby skargi lub wnioski nie były odczytywane wraz z danymi osobowymi osób innych niż osoby publiczne, co jest zgodne z opinią prawną do sprawy nr 78/DOR/2013 udostępnioną przez MSWiA.

 

Obserwatorzy, osoby trzecie, goście uczestniczący w sesji Rady Gminy przyjmują do wiadomości i akceptują poprzez uczestnictwo w sesji fakt nagrywania i transmisji przebiegu sesji wraz z ich wizerunkami. W ramach przestawionej informacji przyjmują do stosowania warunki ochrony danych osobowych i ponoszą osobiście konsekwencje ewentualnych naruszeń dóbr osób trzecich wynikających z nieuzasadnionego użycia danych identyfikacyjnych osób fizycznych.

Obrazek 0 z 0